Desizyon pou lasante ak pwoteksyon nan peryòd Korona a.

​​​Pandan ke Komisyon Imigrasyon ak Refijye Kanada (KIR) ap reprann odyans yo sou plas, men kèk desizyon enpòtan pou lasante ak sekirite pou pwoteje patisipan, anplwaye ak vizitè yo nan sal odyans yo

Avan odyans lan : Tout moun k ap parèt devan Komisyon Imigrasyon an dwe ranpli Kestyonè evalyasyon pèsonèl la; yap fè sa lè yo fenk resevwa Lèt Konvokasyon an, yap fèl ankò lè yo rive nan biwo Komisyon an. Evalyasyon sa a ap chache konnen :

 • Si oumenm osnon yon moun wap viv avè l gen kèk sentòm, ou
 • Si ou te pwòch ak yon moun ki te fèk deklare maladi Korona a

Lè w rive nan odyans lan

Ou dwe rive 30 minit avan lè odyans lan ki nan Lèt Konvokasyon an.

Lè w rive, w ap respekte mezi distans fizik yo ki an plas :

 • Tout moun dwe mete mask òdinè nan tout espas piblik yo e si ou bezwen yon mask, ou ka mande yap ba ou yonn.
 • Toujou kenbe 2 mèt distans ant oumenm ak lòt moun yo.
 • Swiv tout mak ki trace atè, tout pano sou miray yo ak tout enstriksyon ke anplwaye ak sekirite Komisyon Imigrasyon bay.
 • Nap dezenfekte tout espas piblik la souvan pandan tout jounen an.

Y ap mande tout vizitè ki rive nan biwo a pou ranpli yon Kestyonè evalyasyon pèsonèl.

Moun ki pa bezwen mete mask

 • Timoun ki gen mwens ke 2 zan.
 • Moun ki gen yon maladi ki anpeche yo mete mask. Pami maladi sa yo, nou jwenn :
  • Pwoblèm medikal, maladi mantal, maladi entèlektyèl ak andikap ki anpeche moun nan mete mask ou kouvri vizaj li.
  • Pwoblèm medikal ki fè moun nan paka respire.
  • Moun ki mal pou tande ou moun k ap kominike ak yon moun ki gen difikilte pou tande kote ke li bezwen wè bouch moun k ap pale ak li a pou l ka konprann.
 • Moun ki pa kapab mete osnon retire yon mask pou kont li.
 • Moun ki bezwen aranjman ak akomodasyon nesesè ki annakò ak Lwa Kanadyen sou Dwadelòm.

Lè wap rantre nan bildin’ nan

 
 • Swiv tout endikasyon ki bay pou rive nan asansè yo ou nan sal odyans lan.

Asansè yo


 
 • Mezi pwoteksyon an plas; egzanp : kantite moun ap redwi nan sal yo. Silvouplè lè nou pral nan asansè yo, swiv tout siy ak pano yo.
 • Pou sekirite tout moun, asansè yo ap dezenfekte regilyèman.

Gran ale, koulwa ak sal datant yo

 
 • Lè w rive nan biwo odyans lan, y ap mande w pran liy e prezante yon pyès idantite.
 • Sekirite a ap mande ou dezenfekte men ou aprè w fin ranpli kestyonè lasante a. Yap pran tanperati ou ak yon kamera enfrawouj san kontak.
 • Si w gen pwoblèm ak youn nan kondisyon sekirite lasante yo ou si kamera a jwenn ke tanperati w pi wo ke nòmal, odyans ou a ap ranvwaye pou yon lòt jou.
 • Yon sekirite ka akonpaye w ou li ka endike w chemen biwo anrejistreman an osnon wout pou w al nan sal odyans lan. Sonje pou w swiv tout tras direksyon ki atè a, e kenbe distans fizik ou. Swiv tout direksyon ke anplwaye biwo yo ba ou lè w ap bay ou ranpli yon dokiman.

Sal odyans yo

 
 • Apati eksperyans ki fèt e sou baz kòmantè ke plizyè patisipan fè, Komisyon Imigrasyon ap rekòmanse fè odyans yo sou plas, ak komisè e entèprèt yo nan menm sal odyans ak avoka e moun k ap mande azil la.
 • Apati lendi 14 septanm, tout moun dwe mete mask òdinè tout tan yo anndan sal odyans yo, menm jan tou pandan temwayaj osnon prezantasyon yo, sof pou moun ki eksepte yo. Moun ki ta vle pa mete mask dwe fè demann nan bay prezidan odyans lan.
 • Sal odyans yo dezenfekte avan komansman odyans yo e lè tout moun fin ale tou.
 • Sekirite a va akonpaye w jis nan sal odyans lan e li va mennen w kote w ap chita a.
 • Nan sal odyans la, ou dwe kenbe distans ou ak lot yo. Ap gen vit pwoteksyon nan tout sal yo. Enstalasyon mikwo yo refèt pou pèmèt yon meyè anrejistreman. Pale klè e a otvwa dèyè vit la pou pèmèt moun k ap pran desizyon an tande. Selon volonte prezidan odyans lan, yo kab mande yon moun pou l anlve mask li pou yon ti tan – par egzanp pou l bay plis eksplikasyon sou yon bagay ke yo pa byen tande – tou sa pou bonjan konpreyansyon.
 • Sivouplè, toujou dezenfekte men ou lè wap rantre osnon lè wap kite sal odyans lan. Ap gen dezenfektan nan tout antre yo ak sou tab la tou.
 • Depi odyans lan fini, sekirite a va mande w pou sòti nan sal la e kite bildin’ nan imedyatman posib. Lè w ap sòti, ou va toujou swiv endikasyon yo e toujou kenbe mask ou nan figi w.

Twalèt piblik ak fontèn dlo yo.

 
 • Gen diminisyon nan kantite moun ki pou anndan twalèt yo an menm tan. Swiv tout sa ki di sou pano ak endikasyon yo.
 • Silvouplè sonje lave men w souvan ak savon e dlo pou omwens 20 minit, espesyalman lè w sot nan twalèt.
 • Nan fontèn dlo yo gen kèp ki disponib e fontèn yo dezenfekte regilyèman. Pote pwòp boutèy dlo pa w si ou pa alèz ak fontèn nan.